33.78×37.84×9.9 : ابعاد --- USB 3.0 ×6 | USB 2.0 ×4 | 1 Serial | 2 Display | 1 VGA

هیچ محصولی یافت نشد.